ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μεταξύ των μελών του. Επίσης πέρα του ΔΣ εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:                Αθανάσιος Κελμάγερ

Αντιπρόεδρος:      Αλέξανδρος Μόσχος

Γραμματέας:          Σταύρος Κιτάντης

Ταμίας:                       Κωνσταντίνος Ηρειώτης

Γενικού  Εφόρου:  Χρήστος Φλεριανός

 Μέλη :                            Άγγελος Αγγελόπουλος

                                            Σούχλας Αντώνιος

Εξελεγκτική Επιτροπή :

Μέλη:                  Γεώργιος Σούχλας