ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η Διοίκηση του συνεταιρισμού ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο που αποτελείται από επτά μέλη. Τα μέλη του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση του Συνεταιρισμού μεταξύ των μελών του. Επίσης πέρα του ΔΣ εκλέγεται τριμελής Εξελεγκτική Επιτροπή.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου:

Πρόεδρος:          Αθανάσιος Κελμάγερ

Αντιπρόεδρος: Άγγελος Αγγελόπουλος

Γραμματέας:    Χρήστος Φλεριανός

Ταμίας:                 Κωνσταντίνος Ηρειώτης

Μέλη:                     Ιωάννης Παπαλεξανδράκης

                                  Σταύρος Κιτάντης

                                  Αλέξανδρος Μόσχος

Εξελεγκτική Επιτροπή :

Μέλη:                  Γεώργιος Σούχλας